Oszacuj jaką kwotę dotacji możesz otrzymać oraz jaką jej część będziesz musiał zwrócić po upływie 2 – 5 lat od zakończenia realizacji Projektu

Two columns
Pionowo
Poziomo

Kalkulator dotacji Wzornictwo w MŚP

Podsumowanie

"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

Your service request has been completed!

We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
Payment method: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.label }}: {{ item.converted }}

Wsparcie na usługi rozwojowe i doradztwo udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej, natomiast finansowanie inwestycji nastąpi w formie dotacji warunkowej

Warunki zwrotu dotacji warunkowej

W zależności od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej beneficjenta w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub daty rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) dotacja warunkowa podlega zwrotowi w następującej wysokości:

 • 5 % kwoty dofinansowania objętej dotacją warunkową w przypadku beneficjenta zarejestrowanego w CEIDG lub KRS, którego data rozpoczęcia działalności gospodarczej (w przypadku przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG) lub data rejestracji w KRS (w przypadku przedsiębiorców zarejestrowanych w KRS) nie jest wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty ogłoszenia naboru dla Działania, z zastrzeżeniem, że beneficjent nie został utworzony w wyniku połączenia lub przekształcenia lub podziału;
 • % kwoty dofinansowania objętej dotacją warunkową w przypadku beneficjenta nie spełniającego warunku, o którym mowa w punkcie powyżej jest określony zgodnie z poniższymi zasadami:
  • W zależności od statusu beneficjenta dotacja warunkowa podlega zwrotowi w następującej wysokości:

   Mikro przedsiębiorstwa*

   Małe przedsiębiorstwa*

   Średnie przedsiębiorstwa*

   25 % kwoty dofinansowania objętej dotacją warunkową

   30 % kwoty dofinansowania objętej dotacją warunkową

   40 % kwoty dofinansowania objętej dotacją warunkową

  • Ustalona wysokość zwrotu dotacji warunkowej, o której mowa powyżej może zostać pomniejszona w przypadku spełnienia następujących warunków:
   • Utrzymanie średniej wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwie beneficjenta

    Utrzymanie średniej wielkości zatrudnienia w okresie 24 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu względem średniego poziomu zatrudnienia obliczonego dla 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym zawarta została umowa o dofinansowanie, pomniejsza procentową wysokość zwracanej kwoty dofinansowania objętej dotacją warunkową o 10 punktów procentowych.

    W przypadku utrzymania średniej wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwie beneficjenta dotacja warunkowa podlega zwrotowi w następującej wysokości:

    Mikro przedsiębiorstwa*

    Małe przedsiębiorstwa*

    Średnie przedsiębiorstwa*

    15 % kwoty dofinansowania objętej dotacją

    warunkową

    20 % kwoty dofinansowania objętej dotacją

    warunkową

    30 % kwoty dofinansowania objętej dotacją warunkową

   • Zwiększenie średniej wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwie beneficjenta

Zwiększenie średniej wielkości zatrudnienia w okresie 24 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu względem średniego poziomu zatrudnienia obliczonego dla 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym zawarta została umowa o dofinansowanie, pomniejsza procentową wysokość zwracanej kwoty dofinansowania objętej dotacją warunkową o 20 punktów procentowych.

W przypadku zwiększenia średniej wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwie beneficjenta dotacja warunkowa podlega zwrotowi w następującej wysokości:

Mikro przedsiębiorstwa*

Małe przedsiębiorstwa*

Średnie przedsiębiorstwa*

5 % kwoty dofinansowania objętej dotacją warunkową

10 % kwoty dofinansowania objętej dotacją warunkową

20 % kwoty dofinansowania objętej dotacją warunkową

Ustalenie utrzymania lub zwiększenia średniej wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwie beneficjenta zostanie oparte o zaświadczenie z ZUS, przedstawione przez beneficjenta wraz z wnioskiem o rozliczenie dotacji warunkowej, wskazujące stan zatrudnienia pracowników w przedsiębiorstwie beneficjenta i pozwalające ustalić stan średniego zatrudnienia.

Zaświadczenia ZUS powinny obejmować 2:

 • okres pełnych 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym zawarta została umowa o dofinansowanie,
 • okres pełnych 24 miesięcy kalendarzowych następujący po zakończeniu realizacji projektu, o którym mowa w § 6 ust. 2 Umowy zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.Dla określenia utrzymania lub zwiększenia średniego zatrudnienia istotne jest aby wartość średniego zatrudnienia obliczona dla pierwszego okresu tj. pełnych 12 miesięcy przed zawarciem umowy była odpowiednio utrzymana lub uległa zwiększeniu względem drugiego okresu obejmującego pełne 24 miesiące od zakończenia realizacji projektu.Średnie zatrudnienie zostanie obliczone zgodnie z poniższym wzorem:
  • Dla pierwszego okresu pełnych 12 miesięcy:Średnie zatrudnienie = (m1 + m2 + m3 + (… ) + m12 )/12, gdzie od m1 do m12 odpowiada zatrudnieniu pracowników w poszczególnych miesiącach.
  • Dla okresu pełnych 24 miesięcy: Średnie zatrudnienie = (m1 + m2 + m3 + (… ) + m24)/24, gdzie od m1 do m24 odpowiada zatrudnieniu pracowników w poszczególnych miesiącach.

*status przedsiębiorstwa ustalony na etapie zawarcia umowy o dofinansowanie w oparciu o definicję określoną w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE)nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

 • 1 Jeśli w dokumencie mowa jest o miesiącach należy przez to rozumieć pełne miesiące – za które przedsiębiorca składa deklaracje do ZUS o stanie zatrudnienia w przedsiębiorstwie -poprzedzające dzień zawarcia umowy albo następujące po dniu zakończenia realizacji projektu.
 • 2 Instytucja Pośrednicząca ma prawo przedstawienia szczegółowego zakresu wymaganych danych dotyczących zatrudnienia pozyskiwanych z ZUS, w tym np. treści kierowanego przez Beneficjenta wniosku do ZUS o wydanie zaświadczenia.

W przypadku jednorazowej spłaty w terminie do 60 dni od wskazania przez Instytucję Pośrednicząca kwoty do zwrotu Beneficjent zwraca 80% kwoty do zwrotu;
W przypadku spłaty ratalnej do 36 miesięcy od wskazania przez Instytucję Pośredniczącą kwoty do zwrotu Beneficjent zwraca 100% kwoty do zwrotu.